Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέο νόμο για πιο αποτελεσματικές δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες

Με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέο νόμο σχετικά με μέτρα για υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ (Interoperable Europe act).

Ο Mathieu Michel, Belgian Secretary of State for digitisation, administrative simplification, privacy protection and the building regulation, δήλωσε:

“Η έγκριση αυτού του κανονισμού είναι μια βασική στιγμή για τη δέσμευσή μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ. Ο νέος νόμος θα επιτρέψει στις δημόσιες διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Επιπλέον, εισάγει μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανταλλαγή γνώσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχή υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων”.

Βασικοί στόχοι της νέας νομοθεσίας

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας για τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διασυνοριακής παροχής δημόσιων υπηρεσιών και την πρόβλεψη μέτρων υποστήριξης που προωθούν την καινοτομία και ενισχύουν την ανταλλαγή δεξιοτήτων και γνώσης.

Ο νέος νόμος θα δημιουργήσει μια δομή διακυβέρνησης διαλειτουργικότητας με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος κοινών λύσεων διαλειτουργικότητας για τον δημόσιο τομέα της ΕΕ, ιδίως μέσω της δημιουργίας ρυθμιστικών “μαξιλαριών”. Με αυτόν τον τρόπο, οι δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ μπορούν να συμβάλουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τέτοιες λύσεις, να καινοτομήσουν από κοινού και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Βασικά στοιχεία του κανονισμού

Τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνονται στον νέο κανονισμό μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • την έννοια και τον ορισμό των «διευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
  • διατάξεις που διασφαλίζουν μια δομημένη συνεργασία της ΕΕ όπου οι δημόσιες διοικήσεις συγκεντρώνονται στο πλαίσιο έργων που ανήκουν σε συνιδιοκτήτες από κράτη μέλη, καθώς και περιφέρειες και πόλεις
  • ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο διακυβέρνησης που καθοδηγείται από το «Διαλειτουργικό Συμβούλιο της Ευρώπης», το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της νέας δομής που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό
  • τη δυνατότητα κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης λύσεων διαλειτουργικότητας , που υποστηρίζεται από ένα ενιαίο κέντρο για λύσεις και κοινοτική συνεργασία («πύλη Διαλειτουργικής Ευρώπης») και υποστηρίζεται από μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταλλαγής δεξιοτήτων και γνώσεων
  • κύριοι στόχοι και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αξιολόγησης διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας για να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των εθνικών και τοπικών διοικήσεων
  • συνοχή με τις διατάξεις του νόμου περί τεχνητής νοημοσύνης (AIA) και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), όσον αφορά τη δημιουργία και τη συμμετοχή σε ρυθμιστικά sandboxes διαλειτουργικότητας
Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!