Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) και ο σημαντικός ρόλος του στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Συνέντευξη με τον Ευάγγελο Ουζούνη

Ο Ευάγγελος Ουζούνης, Επικεφαλής του Τμήματος ‘Policy Development and Implementation’ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA) μιλάει στο cybernews.gr, και αναλύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, τα πλαίσια δραστηριοποίησής του και τη συμβολή του στη χάραξη μίας ενιαίας πολιτικής κυβερνοασφάλειας για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο ENISA αποτελεί το ευρωπαϊκό όργανο διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Έχει ιδρυθεί από το 2004 ενώ έλαβε μόνιμη εντολή και ενισχύθηκε ο ρόλος του με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Κυβερνοασφάλεια (EU Cybersecurity Act).

Ο ENISA σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς και όργανα των κρατών μελών της ΕΕ είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας. Επίσης υποστηρίζει ενεργά τα κράτη – μέλη για την απρόσκοπτη εφαρμογή και λειτουργία τους σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία τους έναντι απειλών που βρίσκονται στον κυβερνοχώρο, όπως επίσης και συμβάλει στις αποφάσεις της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Ταυτόχρονα, όπως μας αποκαλύπτει ο κ. Ευάγγελος Ουζούνης, ο ENISA προωθεί την αξία της κυβερνοασφάλειας και ευαισθητοποιεί το ευρωπαϊκό κοινό σχετικά με ζητήματα και καλές πρακτικές στον κυβερνοχώρο μέσα από διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις.

Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν τις Πανευρωπαϊκές Ασκήσεις για την κυβερνοασφάλεια, τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας, τον Χάρτη των Κυβερνοαπειλών καθώς και ποικίλα συνέδρια που επικεντρώνονται στις διάφορες πτυχές της κυβερνοασφάλειας σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης πραγματικότητας.

Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελεί μία αναγκαιότητα των σύγχρονων τεχνοκεντρικών κρατών καθώς η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά. Όσο οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται περισσότερες και πιο πολύπλοκες οι νέες και εξελιγμένες πρακτικές προστασίας όπως επίσης η εμπειρία και η τεχνογνωσία γίνονται πολύτιμες αρετές για τον περιορισμό των κυβερνοαπειλών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο κ. Ουζούνης, «η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη πρέπει να επενδύσουν στην οικοδόμηση δεξιοτήτων από τους μη ειδικούς έως τους επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες προκλήσεις του μέλλοντος. Ο ENISA θα είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειές τους».

Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Ευάγγελου Ουζούνη, Επικεφαλή του Τμήματος Policy Development and Implementation του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA).

1. Κύριε Ουζούνη, πείτε μας λίγα λόγια για τον ENISA – Ποιος ο στόχος του;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) είναι ο φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται αποκλειστικά με την επίτευξη ενός υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε όλη την Ευρώπη. Έχοντας ιδρυθεί το 2004 και ενισχυθεί από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Κυβερνοασφάλεια (EU Cybersecurity Act), ο ENISA συμβάλλει στην πολιτική της ΕΕ στον κυβερνοχώρο, ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) με τα συστήματα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας, συνεργάζεται με κράτη μέλη και φορείς της ΕΕ και γενικότερα βοηθά την Ευρώπη να προετοιμαστεί καλύτερα για τις αυριανές προκλήσεις στον κυβερνοχώρο.

Μέσω της ανταλλαγής γνώσης, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ευαισθητοποίησης, ο οργανισμός  συνεργάζεται με τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς του προκειμένου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη συνδεδεμένη οικονομία, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των υποδομών της ΕΕ και, εν τέλη, να διασφαλίσει την ψηφιακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής κοινωνίας και των πολιτών.

Ο οργανισμός διαθέτει επίσης αρκετές “δράσεις – ναυαρχίδες”, παραδείγματα των οποίων περιλαμβάνουν τις Πανευρωπαϊκές Ασκήσεις για την κυβερνοασφάλεια, τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας και τον Χάρτη Απειλών του ENISA. Επιπλέον, ο ENISA παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τους αναφορικά με την Ειδοποίηση παραβίασης ασφάλειας και δεδομένων. Παράλληλα, ο ENISA παρέχει υποστήριξη στις Εθνικές Ομάδες Ανταπόκρισης για Περιστατικά Ηλεκτρονικής Ασφάλειας (CSIRTs Network) στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από τις εθνικές ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην αντιμετώπιση περιστατικών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

2. Πως συμβάλλετε στην δημιουργία μίας ενιαίας πολιτικής στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ;

Ο νόμος της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια (CSA) σηματοδότησε μια νέα εποχή για την πολιτική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και για τον ENISA. Ο οργανισμός έλαβε μόνιμη εντολή και ενισχύθηκε ο ρόλος του, το οποίο συνεπαγόταν σε νέα καθήκοντα, αυξημένους πόρους και τη δημιουργία του πλαισίου πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για το οποίο ο οργανισμός διαδραματίζει βασικό ρόλο στη συγκρότησή του, βάση της τεχνογνωσίας του και  της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας του.

Η νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια έχει επίσης επεκταθεί και ωριμάσει εκτενώς στο πλαίσιο του CSA, καθώς αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο ENISA εργάζεται για τον σκοπό αυτό από κοινού με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS1).

Ο Οργανισμός υποστηρίζει επίσης ενεργά τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της Οδηγίας NIS 2, η οποία εισάγει πρόσθετους νέους τομείς NIS, καθώς και νέες υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη και τους υπεύθυνους ενδιαφερόμενους του κλάδου. Υπάρχει επίσης μια σειρά από άλλες πρόσφατες εξελίξεις πολιτικής για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης τις οποίες υποστηρίζει ενεργά ο ENISA.

Ο νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανθεκτικότητα της ΕΕ στον κυβερνοχώρο είναι μια πρόταση κανονισμού αναφορικά με την κυβερνοασφάλεια για προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την οποία ο ENISA παρέχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του Συμπληρώνει το πλαίσιο NIS2 που ανέπτυξε ο ENISA και αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα νέων εναρμονισμένων κανόνων κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων με πιο ασφαλή προϊόντα υλικού και λογισμικού.

Ο νόμος για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο της ΕΕ που προτάθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη βελτίωση της ετοιμότητας, του εντοπισμού και της απόκρισης σε σημαντικά και μεγάλης κλίμακας περιστατικά κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι μια άλλη πρωτοβουλία πολιτικής που θα υποστηρίξει ο ENISA και θα έχει ενεργό ρόλο. Ο νόμος μόλις εφαρμοστεί θα καταστήσει τα ανεπαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας στο παρελθόν με την εισαγωγή υποχρεωτικών απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας για τους κατασκευαστές και τους λιανοπωλητές τέτοιων προϊόντων.

Στο πλαίσιο του διευρυμένου ρόλου του στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, ο ENISA έχει επίσης ευδοκιμήσει στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα 5G δίκτυα. Για την ασφάλεια των 5G δικτύων, ο οργανισμός συμμετείχε σε κάθε φάση και συνεχίζει να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς μια ‘κοινή εργαλειοθήκη’ εφαρμόζεται. Ο ENISA υποστήριξε επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη μιας κοινής αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ  όσον αφορά τα5G δίκτυα και παρέδωσε μια σχετική έκθεση για το τοπίο των απειλών των 5G δικτύων σε πιο τεχνικό επίπεδο.

3. Υπάρχουν κοινές ενέργειες και συνεργασίες με θεσμικούς φορείς κρατών μελών της ΕΕ; Μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένες από αυτές;

Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη και για την επίτευξή της, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα θεσμικά τους όργανα. Ένα κύριο παράδειγμα είναι το δίκτυο CSIRT της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε με την Οδηγία NIS 1 και ενισχύθηκε με την Οδηγία NIS 2 (η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2023), προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και να προωθήσει μια ταχεία και αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Το Δίκτυο CSIRTs αποτελείται από CSIRTs που διορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το CERT- EU (μέλη του δικτύου CSIRTs) και δίνει στα μέλη του τη δυνατότητα να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βελτιώνουν τον χειρισμό διασυνοριακών συμβάντων και να συζητούν πώς να ανταποκριθούν με συντονισμένο τρόπο για συγκεκριμένα περιστατικά.

Ο ENISA υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία μεταξύ του Δικτύου CSIRT παρέχοντας την γραμματειακή υποστήριξη και τον συντονισμό συμβάντων κατόπιν αιτήματος.

Με την εφαρμογή των αναθεωρημένων κανόνων βάσει της NIS2, καθώς και με μια σειρά νέων κανόνων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Digital Operational Resilience Act (DORA), του Κώδικα Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την Κυβερνοασφάλεια και εκείνων που θα εισαχθούν με τον Νόμο Cyber Resilience Act), ο οργανισμός είναι αφοσιωμένος στην περαιτέρω υποστήριξη των κρατών μελών. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός συνεργάζεται ήδη ενεργά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την εφαρμογή  της πράξης για την Ψηφιακή Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα (DORA) που πραγματεύεται σημαντικά θέματα όπως η αναφορά συμβάντων και η διαχείριση κινδύνων, ρίσκων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ένα άλλο παράδειγμα, μεταξύ πολλών άλλων, είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο οργάνωσης κρίσεων στον κυβερνοχώρο (EU- CyCLONE), το οποίο είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τις εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο. Επίσης το δίκτυο ξεκίνησε το 2020 και επισημοποιήθηκε το 2023 με την έναρξη ισχύος της Οδηγίας NIS2.

Με λίγα λόγια, ο ENISA διαδραματίζει βασικό ρόλο στην τόνωση της ενεργού συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στα κράτη μέλη, καθώς και των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ. Προσπαθεί συνεχώς να διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα των κοινών προσπαθειών, προσθέτοντας αξία στους μετόχους της, διερευνώντας συνέργειες και χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά την σχετικά περιορισμένη τεχνογνωσία και πόρους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Καθώς οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο γίνονται πιο συχνές και περίπλοκες, η ανάγκη για επενδύσεις και συνεργασία στην κυβερνοασφάλεια γίνεται τεράστια.

4. Ποιες ενέργειες ακολουθείτε για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε κυβερνοαπειλές;

Οι απειλές στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται και γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των περιστατικών με σημαντικό αντίκτυπο αυξάνεται. Ο ENISA ανέφερε σημαντική αύξηση των απειλών για την κυβερνοασφάλεια τόσο για ιδιωτικούς όσο και για δημόσιους οργανισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ετήσια έκθεση τοπίου απειλών του ENISA για το 2022 (ETL), προσδιόρισε το ‘ransomware’ ως την κορυφαία απειλή.

Η ανάγκη για γνώση και  δεξιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας υπερβαίνουν την προσφορά και αποκτούν ύψιστη σημασία. Η ΕΕ και ως έναν βαθμό ο ENISA πρέπει να επενδύσουν στην οικοδόμηση δεξιοτήτων  και ανθεκτικότητας από τους μη ειδικούς έως τους επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης.

Ένα παράδειγμα τέτοιων συστάσεων είναι οι συμβουλές για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο που μοιράστηκε ο Οργανισμός μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο ENISA ενθαρρύνει σθεναρά όλους τους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ΕΕ να υιοθετήσουν ένα ελάχιστο σύνολο βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως αυτές που αναφέρονται στη δημοσίευση: ” Boost your Organisation’s Cyber resilience – Joint Publication “.

Αυτή η δημοσίευση αφορά -κυρίως τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων (τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και στη γενική διαχείριση) και αξιωματικούς ασφαλείας (π.χ. CISO), αλλά στοχεύει επίσης σε φορείς που υποστηρίζουν τη διαχείριση οργανωτικού κινδύνου. Ακολουθώντας αυτές τις συστάσεις με συνεπή, συστηματικό τρόπο, ο ENISA παραμένει πεπεισμένος ότι οι οργανισμοί στην ΕΕ θα είναι σε θέση να βελτιώσουν ουσιαστικά τη θέση τους όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια   και με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουν τη συνολική ανθεκτικότητα της Ευρώπης στις κυβερνοαπειλές.

5. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικές από τις δράσεις σας για την εκπαίδευση νέων στην Ευρώπη;

Η έκθεση του ENISA ”Addressing Skills Shortage and Gap Through Higher Education’‘, συμβάλλει τόσο στην πρακτική όσο και στην έρευνα σχετικά με την έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη μέσω ανάλυσης δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και δημιουργήθηκαν με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων “Cybersecurity Higher Education Database (CyberHEAD )“.

Ο ENISA έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εκστρατειών ευαισθητοποίησης, εργαλείων και εκθέσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επόμενη γενιά επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας..

Ένα τέτοιο πρακτικό εργαλείο που στοχεύει στην οικοδόμηση κοινής κατανόησης των επαγγελματικών προφίλ αναφορικά  με την κυβερνοασφάλεια  στην Ευρώπη και κοινών χαρτογραφήσεων (με τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται), είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECSF). Το πλαίσιο και το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου συνεδρίου του ENISA αναφορικά με  τις δεξιότητες στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, τον Σεπτέμβριο του 2022 και συνοψίζει τους ρόλους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια σε 12 προφίλ, τα οποία αναλύονται μεμονωμένα και λεπτομερώς ως προς τις ευθύνες, τις δεξιότητες, τις συνέργειες και τις αλληλοεξαρτήσεις.

Το “European Cybersecurity Challenge” (ECSC), το οποίο είναι επίσης μια ετήσια εκδήλωση, είναι ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο ENISA για να φέρει κοντά νεαρά ταλέντα από όλη την Ευρώπη στον κυβερνοχώρο προκειμένου να  δικτυωθούν,  να συνεργαστούν  και να ανταγωνιστούν. Το ‘ECSC’ στοχεύει να ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και συνδέοντάς τους ταυτόχρονα με τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας.

Εν κατακλείδι, η έκθεση του ENISA για την “Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον κυβερνοασφάλεια  στην ΕΕ” επικεντρώνεται στην κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στην αδυναμία προσέλκυσης περισσότερων φοιτητών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

6. Πως πιστεύετε ότι θα διαμορφώσει η τεχνητή νοημοσύνη το περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας; Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν;

Υπάρχει μια σειρά από προκλήσεις στον κυβερνοχώρο που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Αν και υπάρχει αναμφισβήτητα μια ευεργετική πτυχή στην καθημερινότητά μας, δεν πρέπει να παρακάμψουμε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της μπορεί να ανοίξουν νέους δρόμους σε μεθόδους χειραγώγησης και επίθεσης, ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία του απορρήτου. Ως εκ τούτου, η κυβερνοασφάλεια είναι το κλειδί για την αξιόπιστη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Ο ENISA έχει εργαστεί ενεργά για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της κυβερνοασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης και για την παροχή συστάσεων ασφάλειας για τις προβλεπόμενες προκλήσεις μέσω ειδικών εκθέσεων για την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν ήδη εκδοθεί.

Τον περασμένο Ιούνιο ο ENISA διοργάνωσε στις Βρυξέλλες το πρώτο “AI Cybersecurity conference”, σε μια προσπάθεια να φέρει κοντά την κοινότητα της κυβερνοασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης. Στο συνέδριο συζητήθηκαν βασικές πτυχές της κυβερνοασφάλειας σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και καλές πρακτικές, πρόσφατες εξελίξεις και συναφείς προκλήσεις σε σχέση με την εφαρμογή της κυβερνοασφάλειας στην τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, το συνέδριο αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προώθησης της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων για πιο  αποτελεσματική κυβερνοασφάλεια στο περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!