Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Επέκταση της λειτουργικότητας του Gov.gr Wallet για κινητά – Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Κάτω των Ορίων Διαγωνισμός

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ ανακοινώνει τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του ν. 4412/2016”, για το έργο: «Επέκταση λειτουργικότητας ψηφιακής εφαρμογής κινητών συσκευών και ψηφιακής πλατφόρμας Gov.gr Wallet», με Κωδικό Έργου: 2023ΝΑ16300005 και Kωδ. ΟΠΣ: 5214763 του ΠΔΕ 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 260.400,00 €, ΦΠΑ 24%: 50.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr.

Δείτε εδώ τα έγγραφα: ktpae.gr

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!